Fler och bättre bostäder när goda idéer belönas
Publicerad: 20 november 2023

Fler och bättre bostäder när goda idéer belönas

Kan aktiv kommunal markpolitik skapa förutsättningar för fler och bättre bostäder? Svaret på den frågan är inte helt enkel, för även om mycket av bostadsbyggandet styrs av penningpolitik och höga byggkostnader, så menar jag att kommunpolitiker kan agera för att öka investeringsvilja och innovationskraft bland byggaktörer. Detta gäller inte minst i Göteborg.

Kommuner kan, genom sitt planmonopol och sin markpolitik, påverka bostadsutvecklares och byggaktörers förutsättningar och investeringsvilja. Att se över markpriser är en lågt hängande frukt. Kriterier för markanvisningar en annan. Men vad jag skulle vilja lyfta är hur kommuner kan bli bättre på att uppmuntra initiativ och ta vara på goda projektidéer och den innovationskraft som finns i bygg- och fastighetsbranschen.

Många bolag har intressanta och kloka tankar om hur vi kan bygga mer hållbart och klimatsmart. Vi på Kynningsrud har exempelvis presenterat idéer för Göteborgs Stad om att få leda ett pilotprojekt som ankarexploatör och tillsammans med andra byggaktörer bygga Göteborgs första bostadsområde klassat som miljözon tre. Men med Göteborgs stads restriktiva hållning till direktanvisningar blir ytterst få projektidéer förverkligade av förslagsställaren. Det bästa förslagsställaren kan hoppas på är att få konkurrera med andra byggaktörer om att få genomföra projektet.

Detta hämmar kreativitet, handlingskraft och investeringsvilja – och därmed det totala bostadsbyggandet. Jag efterlyser därför en mer uppmuntrande och premierande inställning från kommunen när det kommer till idéer och inspel från branschen för byggande på kommunal mark. En kommun som drar nytta av branschens goda idéer, kreativitet och innovation blir mer attraktiv att verka i och samtidigt som det skapas förutsättningar för fler bostäder och en mer intressant stadsutveckling.